Subsidieregeling instandhouding rijksmonumenten (geen woonhuis)

Ieder jaar kunt u van 1 februari tot en met 31 maart bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aanvragen voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Kosten voor sober en doelmatig onderhoud

De instandhoudingssubsidie is bestemd voor reguliere onderhoudskosten op basis van een 6-jarig onderhoudsplan. Vanaf 2019 bedraagt de subsidie maximaal 60% van de subsidiabele kosten. Eerder was dat 50%; lopende subsidieaanvragen houden het percentage van 50%.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beoordeelt de subsidieaanvragen, wijst ze toe (of af) en verdeelt het beschikbare budget. Het geld wordt uitgekeerd in jaarlijkse voorschotten. Afhankelijk van de hoogte van de verleende subsidie stelt de RCE​ na 6 jaar de subsidie vast aan de hand van een verantwoording. 
Het Restauratiefonds zorgt voor de uitbetaling van de voorschotten en de verrekening met de uiteindelijk vastgestelde subsidie.

Voor verder informatie kunt u terecht op de website van de RCE: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten